Dzisiaj jest poniedzia貫k, 20 listopada 2017 roku. Serdecznie witamy na stronie naszego gimnazjum!

Nasi uczniowie po raz kolejny na spektaklu teatralnym!

Tradycj naszej szkoy s wyjazdy uczni籀w na przedstawienia teatralne prezentowane przez aktor籀w Teatru Cracovia i Krakowskiej Agencji Artystycznej w Klubie Politechnik w Czstochowie.
8 listopada mielimy okazj obejrze Dziady, a 15. tego髒 samego miesica pojechalimy na doskonay spektakl Przygody Tomka Sawyera. Przedstawienie to mogli obejrze wszyscy nasi czwartoklasici, kt籀rych wdra髒amy do kontaktu z tak form sztuki. Organizacj wyjazdu zajy si wychowawczynie klas- pp. A. Kukua i I. Chd. W opiece nad uczniami pomagaa tak髒e p. A. Gosawska. Nasi podopieczni pokazali nam, 髒e... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@17.11.2017, 20:17

Poczytaj najmodszym

Pod tym hasem kryj si dziaania czonk籀w k籀ka polonistycznego pod kierunkiem p. A. Kukuy.
Wr籀d wielu r籀髒nych form pracy wykorzystywanych na zajciach pojawi si pomys zorganizowania warsztat籀w czytania dla naszych najmodszych przygotowanych przez czwartoklasist籀w.
Pierwsze zajcia tego typu odbyy si 13 listopada br. w sali nr 13. Dziki uprzejmoci p. Magdaleny Klechy- Jaboskiej- wychowawczyni klasy I a- czonkowie k籀ka polonistycznego mogli zaprezentowa swoje umiejtnoci piknego gonego czytania , recytatorskie i organizacyjne.
Pierwszoklasici usyszeli m.in. wiersze : S籀jka, Wrona i ser, Jesieni, Murzynek Bambo.
Ich starsi koledzy oraz maa Maja mogli... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@17.11.2017, 20:12

Rozwijamy nasze zdolnoci!!!

W ka髒dym roku szkolnym w naszej plac籀wce organizowane s liczne konkursy polonistyczne.
14 listopada br. odby si pierwszy z nich, czyli Og籀lnopolska Olimpiada Mitologiczna. Wzio w niej udzia 20 os籀b z r籀髒nych klas. Byli to czwartoklasici, si籀dmoklasici, a tak髒e uczniowie gimnazjum. Zadaniem uczestnik籀w zmaga byo rozwizanie testu skadajcego si z 30 pyta, kt籀re dotyczyy znajomoci mit籀w z mitologii greckiej i rzymskiej. Wyniki konkursu poznamy dopiero w styczniu.
Do 17 listopada br. czekalimy tak髒e na prace dzieci i modzie髒y w trzech konkursach organizowanych przez... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@17.11.2017, 20:07

VII POWIATOWY KONKURS O PRAWACH CZOWIEKA Kto ratuje jednego czowieka, ratuje cay wiat. WYBRANE PROBLEMY WSPCZESNEGO WIATA

VII POWIATOWY KONKURS O PRAWACH CZOWIEKA
Kto ratuje jednego czowieka, ratuje cay wiat.
WYBRANE PROBLEMY WSPCZESNEGO WIATA
REGULAMIN
Motto:
Nie wystarczy urodzi si czowiekiem, trzeba jeszcze by czowiekiem.
(kard. Stefan Wyszyski)

I Postanowienia og籀lne
1. Regulamin okrela zasady uczestnictwa w Konkursie.
2. Podmiotem prowadzcym i realizujcym Konkurs jest Szkoa Podstawowa nr 3 im. Jana Pawa II w Kobucku zwana dalej Organizatorem.
3. Miejscem Konkursu jestSzkoa Podstawowa nr 3 im. Jana Pawa II w Kobucku,
ul. Bohater籀w Bitwy pod Mokr 4.
4. Obsug finansow i organizacj Konkursu zajmuje si Organizator.

II Cele konkursu
-... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@17.11.2017, 08:20

Co z niczego - rozstrzygnicie konkursu
Jesie to czas dugich wieczor籀w, mglistych porank籀w oraz intensywnego zbierania plon籀w. Na drzewach mieni si r籀髒nobarwne licie, a w sadzie dojrzewaj owoce i warzywa, z kt籀rych jedni przygotowuj pyszne przetwory, a drudzy tworz pikne dekoracje. O tym, jak wiele mo髒na uczyni z dar籀w jesieni, przekonali si uczniowie naszej szkoy, kt籀rzy w ostatnim czasie przystpili do szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pod hasem Co z niczego. Wykonane przez nich prace przestrzenne zachwyciy juror籀w oryginalnoci i pomysowoci. Okazao si, 髒e zrzucone licie, szyszki, suche gazie i inne, pozornie niepotrzebne materiay, zestawione w odpowiedni spos籀b, zyskuj niemal drugie 髒ycie.
Wr籀d laureat籀w komisja wyr籀髒nia nastpujce osoby:
I... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@16.11.2017, 21:24

Sukces naszych uczni籀w

W dniu 08.11.2017 r. odby si powiatowy turniej tenisa stoowego. Szkoa w Lipiu gocia najlepszych tenisist籀w powiatu kobuckiego. Nasz zesp籀 chopc籀w spisa si znakomicie i zdominowa rywalizacj. 1 miejsce zaj Oliwier Brzozowski, a 2 Wiktor Skwarczyski, na 6 miejscu znalaz si Marcin 驍ogaa. Serdecznie gratulujemy.
Doda嚙: admin@16.11.2017, 07:40

Zajcia dla przedszkolak籀w o pszczoach i miodzie w naszej szkole

Gimnazjalici i si籀dmoklasici ze Szkoy Podstawowej nr 3 w Kobucku przeprowadzili zajcia przyrodnicze dla 246 kobuckich przedszkolak籀w. Zajcia s prowadzone od kilku lat , w ramach dobrych praktyk i s form wsp籀pracy midzy szkolnymi i przedszkolnymi koami Ligi Ochrony Przyrody funkcjonujcymi w plac籀wkach owiatowych miasta Kobucka. W ubiegym roku tematyka zaj dotyczya 髒ubr籀w ,a w tym roku szkolnym czonkowie LOP z gimnazjum przedstawili modszym kolegom i kole髒ankom wiat pszcz籀 i miodu. W zajciach uczestniczyo 11 grup 5 i 6 latk籀w z Przedszkoli Gminnych nr 1,2,4 i 5 w Kobucku oraz prywatne Tczowe... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@14.11.2017, 18:11

Spotkanie z p. El髒biet Hak

W dniu 13 listopada nasz szko odwiedzia p. El髒bieta Hak - doktorantka Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie. Przygotowuje ona rozpraw doktorsk "Duchowo i awangardowo w literacko - artystycznej tw籀rczoci Zdzisawa Beksiskiego".
Podczas spotkania z uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum P. El髒bieta zapoznawaa uczestnik籀w z etapami tworzenia ksi髒ki naukowej. Dziki temu uczniowie dowiedzieli si, 髒e do napisania takiej pozycji potrzebny jest og籀lny konspekt oraz temat przewodni. Tw籀rca musi napisa tekst i mie pomys na jego wydanie. Bardzo wa髒ne s obowizki redakcyjne, przypisy i adnotacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostay ksi髒ki naukowe oraz ich elementy, midzy innymi: strony... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@14.11.2017, 18:03

Wycieczka do Opola

W dniu 8.11.2017r. uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach z jzyka niemieckiego w Bibliotece Austriackiej w Opolu. W tym okresie obchodzone s XIV Dni Kultury Niemieckiej na lsku. Uczniowie mieli okazj zobaczy ciekaw wystaw LIFE IS LIFE- Graphic Novel - niemiecka powie graficzna, kt籀ra zostaa zorganizowana we wsp籀pracy z Goethe-Institut w Krakowie. Nastpnie dla uczni籀w naszej szkoy zosta zorganizowany wykad multimedialny „ Adwent w Dre髒nie ”. Pani lektor w ciekawy spos籀b zaprezentowaa tradycje Bo髒ego Narodzenia obchodzone w Niemczech :wito Strucli od Zwinger do Striezelmarkt, wito Pflaumentoffela, wito Piernika, wito Piramidy, wito wiecznika oraz tradycyjne... [wi璚ej]
Doda嚙: admin@14.11.2017, 17:57

wito Niepodlegoci

W tym tygodniu uczniowie Szkoy Podstawowej nr 3 w Kobucku uczestniczyli w uroczystej akademii powiconej zbli髒ajcej si 99. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Przygotowaniem apelu zajy si: p. Katarzyna Kochalska, p. Bo髒ena Zajc, p. Magdalena Klecha-Jaboska, p. Beata Dulewska i p. Katarzyna Dbrowska. Zaprezentowany przez uczni籀w klasy 2b program muzyczno-poetycki przypomnia wszystkim o niezwykle wa髒nym wydarzeniu historycznym dla naszego kraju, a pikne pieni, kt籀re niegdy wspieray w trudnych chwilach, wzruszay i radoway serca, zostay dononie odpiewane przez dzieci i modzie髒.
Doda嚙: admin@10.11.2017, 20:28

<< 1 z 46 >>

Powered by PsNews

2003

Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w K這bucku
42-100 K這buck ul.Bohater闚 Bitwy pod Mokr 4
tel. (034)3172746   email: klobuck_gim@tlen.pl